Čo je to List vlastníctva a načo je potrebný?

Miroslava Kulach Miklošeková 02/02/2016

Pýtate sa čo je to list vlastníctva ? Načo je potrebný ? A kedy ho využijete?

Poďme si spolu prejsť čo je list vlastníctva, čo z neho môžeme vyčítať a prečo je taký potrebný ak kupujete Váš vysnívaný domov.

List vlastníctva je základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti, obsahuje základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje. List vlastníctva je buď čiastočný, alebo určený pre právne úkony, pričom nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Je to verejná listina, takže za kolkový poplatok si ho môže každý občan Slovenskej republiky vyžiadať na príslušnej správe katastra.

Skladá sa :

  • z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,

  • z časti „B vlastníci a iné oprávnené osoby“, ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,
  • z časti „C ťarchy“, ktorá obsahuje vecné bremená , záložné práva, predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Tretiu časť, a to časť o ťarchách by nemal prehliadnuť nikto, kto sa o kúpu pozemku, domu či bytu zaujíma, pretože list vlastníctva poskytuje informáciu aj o tom, či nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými záväzkami. Kto by chcel predsa kupovať zadĺžený byt ? Ak je táto časť, teda bod C listu vlastníctva „bez zápisu“, môžete si byť istí, že na predmetnej nehnuteľnosti do dňa vydania listu vlastníctva katastrálnym úradom neviaznu žiadne ťarchy.

Všímať si treba aj poznámky. Zapisuje sa v nich napríklad uvalenie konkurzu na majetok vlastníka, začatie exekučného alebo vyvlastňovacieho konania, prípadne aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra.

Potrebujete list vlastníctva a nechce sa Vám chodiť po úradoch? Dlhé čakanie v radoch, často krát nepríjemní úradníci… Poviem Vám, že je nám to známe. A ak navyše neviete, čo vlastne potrebujete, máte pred sebou naozaj nepríjemné chvíle.

Poradíme Vám, ako si ho „bezbolestne“ vybaviť.

Existujú dva typy listu vlastníctva. Buď je list vlastníctva použiteľný na právne úkony alebo je list vlastníctva len informatívneho charakteru. Rozdiel v nich je zásadný. List vlastníctva použiteľný na právne úkony dostanete na počkanie na miestne príslušnom Okresnom úrade – katastrálnom odbore, samozrejme za správny poplatok. Môžete ho použiť, ak je potrebný, k všetkým právnym úkonom. Za účelom vypracovania znaleckého posudku na nehnuteľnosť, pri prihlásení sa k trvalému pobytu a pod.

Informatívny list vlastníctva si zas môžete zdarma a bez chodenia a čakania po úradoch stiahnuť na stránke www.katasterportal.sk. Zväčša má naozaj len informatívny charakter a k právnym úkonom nepostačuje.

List vlastníctva na právne úkony

Ako už bolo vyššie uvedené, dostanete ho na miestne príslušnom katastrálnom odbore Okresného úradu. Miestna príslušnosť sa však vzťahuje na nehnuteľnosť, nie na adresu Vášho trvalého pobytu. Teda ak bývate napríklad v Poprade, ale list vlastníctva potrebujete na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Prešove, musíte oň požiadať na prešovskom úrade. Pripravte si však správny poplatok vo výške 8€. Môžete ho zaplatiť vo forme kolku, ktorý si zakúpite na pošte. No a stačí už len poznať katastrálne územie, kde sa nehnuteľnosť nachádza a povedať meno vlastníka.

Kedy potrebujeme list vlastníctva:

– ak chceme založiť svoju nehnuteľnosť za hypotekárny úver v banke,
– pri hlásení prechodného pobytu,
– pri oceňovaní nehnuteľností,
– nevyhnutný je ako doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy,
– vždy, ak je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti.

O autorovi

Zanechať komentár